Problematiku uplatňovania daňového bonusu upravuje v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov §33. Nárok na daňový bonus si po splnení zákonom stanovených podmienok môžu uplatniť zamestnanci a fyzické osoby – SZČO, ktorí v zdaňovacom období dosiahnu príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo vykážu kladný základ dane.

Rozdiely v uplatňovaní daňového bonusu medzi zamestnancom a SZČO:

  • zamestnancovi prizná zamestnávateľ daňový bonus aj v mesiaci, kedy dosiahol mesačný príjem vo výške 202,50 eur (polovica minimálnej mzdy) a ak zamestnanec  nedosiahne za rok požadovanú celkovú výšku príjmov 2 430,00 eur takto priznaný mesačný daňový bonus nebude zamestnancovi spätne odobratý
  • SZČO uplatňuje nárok na daňový bonus 1x ročne v daňovom priznaní pričom musí vykázať kladný základ dane, daňový bonus sa uplatňuje len do výšky vypočítanej dane a o rozdiel medzi výškou možného daňového bonusu a vypočítanou výškou dane požiada SZČO správcu dane
  • v prípade kombinácie príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania však nie je možné uvedené príjmy kombinovať, pre uplatnenie nároku daňového bonusu je potrebne dosiahnuť príjem vo výške 2 430,00 eur  buď zo závislej činnosti alebo z podnikania.

Suma daňového bonusu je pre rok 2016 stanovená vo výške 21,41 eur mesačne/ 256,92 eur ročne.

Oprávnenou osobou pre uplatnenie daňového bonusu je:

  • rodič nezaopatreného dieťaťa
  • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti (na základe právoplatného  rozhodnutia súdu)
  • osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (na základe právoplatného rozhodnutia súdu).

Nárok na daňový bonus vzniká v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodí, osvojí, prevezme do pestúnskej starostlivosti. Daňovník je povinný predložiť doklady preukazujúce vznik nároku do 30 dní odo dňa, kedy rozhodujúca skutočnosť nastala. Doklady preukazujúce nárok na daňový bonus sú kópia rodného listu, potvrdenie o návštevy školy, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti, potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa a pod.. Nárok na daňový bonus si môže uplatniť aj zahraničný daňový rezident avšak musí spĺňať podmienku, že 90% príjmov pochádza zo zdrojov v SR.

Všeobecne nárok na daňový bonus zaniká

  • dosiahnutím 25.roku veku dieťaťa ak dieťa spĺňa podmienku sústavnej prípravy na povolanie alebo dieťa je trvalo nespôsobilé pripravovať sa na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobou, úraz, a súčasne nezačalo do veku 25 rokov poberať invalidný dôchodok
  • ak dieťa po ukončení bakalárskeho štúdia pokračuje magisterským štúdiom je sústavnou prípravou aj obdobie do zápisu na 2. stupeň štúdia, pozor ukončenie jedného bakalárskeho štúdia a začiatok bakalárskeho štúdia na inej vysokej škole nie je sústavnou prípravou

Nárok na daňový bonus si uplatňuje len jeden z manželov, v prípade rozvedených rodičov u detí zverených do striedavej starostlivosti rozhoduje písomná dohoda rodičov.

Ďalšie právne predpisy na ktoré sa Zákon o dani z príjmov odvoláva sú napr. zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákon č. 311/2001 z.z. zákonník práce.

Vyhľadávanie

Uskutočnené školenia

Najbližšie školenia

Ing. Lucia Jeleníková - školiteľka

19 9H1A2927 kópia3

"Účtovníctvu sa venujem už od roku 1996. Je to pre mňa práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma vpred potrebou neustále sa vzdelávať a pracovať na svojom odbornom raste. Nie je jednoduché orientovať sa v problematike daní, účtovníctva a ostatnej legislatívy súvisiacej s podnikaním a práve preto poskytujem profesionálne a spoľahlivé rady a tipy v tejto oblasti."

Facebook

Kontaktujte nás

© 2016, In-tax, s.r.o., webdesign INTELI.SK